Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1111 Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми

   Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 137
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • ОДБХ
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • ОДБХ
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • директора на ОДБХ
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК.

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 98 42, /стационарен, цената на един разговор е според тарифния план на потребителя/
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане