Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1119 Подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти

   Подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
 • На основание на:
  • Закон за ветеринарномедицинската дейност - чл. 292, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • БАБХ
 • Срок за предоставяне:
  • 210 дни от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на земеделието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не е предвиден в ЗВД.

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Пенчо Славейков 15а, партер, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 915 98 85, 915 98 82
Адрес на електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане