Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни с възможност за удължаване при определени условия
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председател на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение и Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Председател на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение и Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно правно и финансово обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Искър, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5, п.к. 1113
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)971 20 70
Факс: (02)973 33 58
Адрес на електронна поща: napoo@navet.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Обедната почивка е 30 минути между 12.30 и 13.30 ч. по график, като се осигурява непрекъснатост на административното обслужване, съгласно чл. 22 от Правилника за дейността на НАПОО. В сградата е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане