Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

   Лице, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване клас „В“ апартаменти за гости и стаи за гости, регистрира обекта, в който ще упражнява дейността, пред кмета на общината по местонахождение на обекта.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Туризъм
  • На основание на:
   • Закон за туризма - чл. 113, ал. 2
   • Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости - чл. 31; чл. 34, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • Ограничения и условности:
   • НИЕ ЩЕ ИЗДАДЕМ ЗАПОВЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА В СРОК ОТ: 7 дни.

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛИН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
    • По електронен път на точно упомената електронна поща.
    • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    • Като вътрешна куриерска пратка.

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Управление на проекти и общинска собственост
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Септември, ул. "Александър Стамболийски" №37а, п.к. 4490
  Код за междуселищно избиране: 03561
  Телефон за връзка: (03561)7038
  Адрес на електронна поща: i.dacheva@septemvri.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане