Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

   Заявителят получава разрешение за продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект на общината
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Общинска собственост, териториално селищно устройство и местни данъци и такси"
Адрес: обл. Монтана, общ. Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул."Единадесета"№2, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 09551
Телефон за връзка: 095512220
Адрес на електронна поща: gd3470@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 07:30 до 16:00, стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане