Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

 • Министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
  Лиляна Павлова Николова
  • Чл. 3. (1) Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който координира и ръководи политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, във връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричано по-нататък "Председателството", и осигурява провеждането на единна национална политика на Република България по въпросите, свързани с Европейския съюз, съвместно със заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
   (2) Министърът ръководи и представлява Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

   Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.
   (2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
   (3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от конкретно определен заместник-министър.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
  • Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията на Република България и в изпълнение на международните договори и законите министърът:
   1. е национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството;
   2. осъществява цялостната координация, ръководство и контрол на дейността по подготовката и провеждането на Председателството;
   3. представлява Република България на заседанията на Съвет "Общи въпроси", когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз;
   4. внася в Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Съвет "Общи въпроси", свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, и доклади за резултатите и взетите решения;
   5. в качеството си на председател на Съвета по европейските въпроси:
   а) осъществява общия контрол по функционирането на Координационния механизъм по европейските въпроси;
   б) координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
   в) координира изготвянето на проекти на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
   г) координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие;
   д) координира изготвянето и съгласуването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката в областта на сътрудничеството за развитие;
   е) формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
   ж) ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
   з) утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.
   (2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:
   1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
   2. участва в работата на Министерския съвет;
   3. взаимодейства с другите държавни органи;
   4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.
   (3) При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.
   (4) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Моника Ханс Панайотова

  Заместник-министър Олег Милчев Петков

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 7
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 5
  • По трудово правоотношение: 7

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
   (2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:
   1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
   2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
   3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
   4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.
   (3) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез провеждане на заседания под ръководството на министъра.
   (4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти, включени в състава му, както и специално поканени за становище държавни служители.
   (5) Работата на политическия кабинет се подпомага от експертни и технически сътрудници.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Моника Ханс Панайотова
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
 • Заместник-министър
  Олег Милчев Петков
  • Дейности, свързани с обезпечаване на сигурността при подготовката и провеждането на Българското председателство, вкл. и за основната сграда на НДК, определена за провеждане на събитията.
   Акт: Заповед на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.