Директор

Дирекция природен парк "Русенски Лом"

 • Директор
  Цонка Георгиева Христова
  Електронна поща: info@lomea.org
  • управлява дейностите на дирекцията
   Акт: Устройствен правилник на ДПП Русенски Лом

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите