Директор

Дирекция природен парк "Златни пясъци"

  • Директор
    Даринка Иванова Сарова
    • Директора на ДПП управлява и стопанисва имуществото на парка. Организира управлението, като определя вътрешната управленска и организационна структура на поделението.Директора сключва,изменя и прекратява трудовите договори с персонала.Командирова служителите.Налага дисциплинарни наказания , разрешава видовете отпуски.
      Акт: Устройствен правилник на дирекция на Природен парк "Златни пясъци"

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите