Директор

Дирекция природен парк "Българка"

  • Директор
    Цветан Марков
    • Директор
      Акт: Устройствен правилник на ДПП

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите