Подуправител

Национална здравноосигурителна каса

 • Подуправител
  Йорданка Величкова Пенкова
  • Чл. 18. (1) При осъществяване на своите правомощия управителят се подпомага от подуправител. (2) Подуправителят: 1. осъществява контрол по спазване на сроковете за изпълнение на решенията на органите за управление на НЗОК; 2. координира и контролира дейността по чл. 15, ал. 2; 3. координира дейността на постоянно действащи комисии в ЦУ на НЗОК; 4. подпомага работата на управителя при изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК; 5. координира процеса по изготвяне, приемане и подписване на Национален рамков договор за медицинските дейности, Национален рамков договор за денталните дейности, както и процеса по договаряне и приемане на обеми и цени на медицинска помощ; 6. координира оперативното взаимодействие на НЗОК с администрацията на Народното събрание, Министерския съвет, МЗ, МФ, МТСП и други институции, със съсловните организации, синдикалните и неправителствените организации; 7. изпълнява и други задачи, възложени от управителя. (3) Подуправителят упражнява правомощията на управителя при неговото отсъствие. (4) Подуправителят временно изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по ал. 4 на чл. 19 ЗЗО след възлагане от Надзорния съвет.
   Акт:
   Акт: Правилник за устройство и дейността на Национална здравноосигурителна каса

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1