Директор

Дирекция "Национален парк Пирин"

  • Директор
    Росен Методиев Баненски
    • ръководи ''Национален парк Пирин''
      Акт: ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Степен на разпоредител с бюджет
    • 2 към Министерство на околната среда и водите