Министър на туризма

Министерство на туризма

 • Министър на туризма
  Николина Панайотова Ангелкова
  • 1. Министърът на туризма е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на туризма.
   2. Министърът ръководи и представлява Министерството.
   3. При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.

   Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Ирена Георгиева

  Заместник-министър Милко Димитров Теофилов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 5
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 1
  • По трудово правоотношение: 5

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
   (2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на туризма, предлага програми за постигане целите на туристическата политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното й развитие.
   (3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и служителя, осъществяващ протоколни функции и връзките с обществеността.
   (4) Политическият кабинет:
   1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето й пред обществото;
   2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;
   3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.
   (5) Министърът определя със заповед функциите на членовете на политическия кабинет.
   (6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
   (7) Общата численост на политическия кабинет е посочена в приложението.
   Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Началникът на политическия кабинет:
   1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
   2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;
   3. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.
   (1) Парламентарният секретар:
   1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;
   2. изпълнява основните си функции, като:
   а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;
   б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;
   в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
   г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.
   (2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Туризъм

Заместници

 • Заместник-министър
  Ирена Георгиева
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма
 • Заместник-министър
  Милко Димитров Теофилов
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на туризма, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на туризма