Министър на енергетиката

Министерство на енергетиката

 • Министър на енергетиката
  Теменужка Петрова Петкова
  • 1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на енергетиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на енергетиката в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 3. обсъжда политиката в областта на енергетиката с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на Република България;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 6. провежда държавната политика по отношение на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и сигурността на снабдяването с природен газ;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 7. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 8. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на енергийната политика на Република България и защитава енергийните й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 9. извършва разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните му компетенции и последващ контрол;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 10. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, в областта на своите правомощия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 11. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори в областта на енергетиката, както и други договори в областите на своята дейност;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 12. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 13. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на енергетиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 14. упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества от системата на енергетиката с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества от системата на енергетиката; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества от системата на енергетиката;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 15. провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори, като извършва предвидените в Закона за подземните богатства действия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 16. осъществява контрол по опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 17. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за развитие на минната индустрия;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 18. управлява Националния геоложки фонд и Националното скално фондово хранилище;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 19. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система за разрешенията за търсене и проучване и за проучване, откритията и находищата на подземни богатства, предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 20. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за регистрирани открития на находища;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 21. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 22. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея и прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 23. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 24. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в Министерството;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 25. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 26. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката
  • 27. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.


   Акт: Устройствен правилник на министерство на енергетиката

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Жечо Дончев Станков

  Заместник-министър Красимир Петров Първанов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 7
  • По трудово правоотношение: 10

  Незаети длъжности
  • Общо: 3
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето й пред обществото;

  • 2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;

  • 3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.


Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Околна среда и енергия

Заместници

 • Заместник-министър
  Жечо Дончев Станков
  Електронна поща: zh.stankov@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на
   политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при
   разработването на проекти на норма
   тивни актове и при изпълнението на
   правомощията му.
   Акт: ПМС № 360 от 12.12.2015 г.
 • Заместник-министър
  Красимир Петров Първанов
  Електронна поща: k.parvanov@me.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на
   политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при
   разработването на проекти на норма
   тивни актове и при изпълнението на
   правомощията му.
   Акт: ПМС 360 от 12.12.2015 г.