Надзорен съвет

Национален осигурителен институт

 • Председател
  Бисер Петков
  • Надзорният съвет:
   1. утвърждава основните насоки на дейността на Националния осигурителен институт;
   2. утвърждава проектите на годишния бюджет на държавното обществено осигуряване, годишния бюджет на Учителския пенсионен фонд и отчетите им;
   3. осъществява контрол върху дейността на Националния осигурителен институт, съвета на управителя, управителя и подуправителя;
   4. утвърждава проектите на нормативните актове по държавното обществено осигуряване преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи;
   5. приема правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт и правилник за дейността на надзорния съвет; правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт се обнародва от председателя на надзорния съвет в "Държавен вестник";
   6. дава съгласие за разсрочване на вземания за задължителни осигурителни вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване в случаите по чл. 184, 185 и 188 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
   7. взема решение за заличаване на несъбираеми вземания по вземанията, събирани от Националния осигурителен институт след приключване на производството за несъстоятелност на осигурителите;
   8. взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Националния осигурителен институт над размер, определен от правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
   9. взема решения за използване средствата от резерва по бюджета на държавното обществено осигуряване;
   10. взема решения за придобиване на недвижими имоти от Националния осигурителен институт срещу задължения към фондовете на държавното обществено осигуряване;
   11. определя с решение изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за съответната календарна година; решението не подлежи на обжалване.
   Акт: Кодекс за социално осигуряване
  • Надзорният съвет:
   1. упражнява функциите и правомощията по Кодекса за социално осигуряване;
   2. утвърждава размера на допълнителното възнаграждение на управителя и подуправителя съгласно условията и реда, определени в нормативните актове;
   3. взема решения за сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки с имущество на НОИ над размера по чл.5, ал.1, т. 4;
   4. приема годишния отчет за дейността на НОИ;
   5. изслушва периодични отчети за изпълнението на задължения на института, произтичащи от приети стратегии, програми и планове, включително и във връзка с ангажиментите като компетентната българска институция по прилагането на Общностното право в областта на координацията на системите за социално осигуряване и международните договори в тази сфера;
   6. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него решения.
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Димитър Манолов

Членове

 • Александър Георгиев
 • Асия Гонева
 • Димитър Бранков
 • Илияна Владова
 • Калина Петкова
 • Лъчезар Борисов
 • Любомир Йосифов
 • Мария Беломорова
 • Нено Ненов
 • Румяна Георгиева
 • Станимир Цоцов
 • Стефан Василев