Надзорен съвет

Национален осигурителен институт

 • Председател
  Асия Гонева
  • Надзорният съвет:
   1. утвърждава основните насоки на дейността на Националния осигурителен институт;
   2. утвърждава проектите на годишния бюджет на държавното обществено осигуряване и отчета му;
   3. осъществява контрол върху дейността на Националния осигурителен институт, съвета на управителя, управителя и подуправителя;
   4. утвърждава проектите на нормативните актове по държавното обществено осигуряване преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи;
   5. приема правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт и правилник за дейността на надзорния съвет;
   6. дава съгласие за разсрочване на вземания за задължителни осигурителни вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване в случаите по чл. 184, 185 и 188 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
   7. взема решение за заличаване на несъбираеми вземания по вземанията, събирани от Националния осигурителен институт след приключване на производството за несъстоятелност или ликвидация на осигурителите, както и за задължения към държавното обществено осигуряване на осигурители и самоосигуряващи се лица до 1000 лв., които не могат да бъдат събрани по реда на чл. 110, ал. 5;
   8. взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Националния осигурителен институт над размер, определен от правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
   9. взема решения за използване средствата от резерва по бюджета на държавното обществено осигуряване;
   10. взема решения за придобиване на недвижими имоти от Националния осигурителен институт срещу задължения към фондовете на държавното обществено осигуряване.
   Акт: Кодекс за социално осигуряване
  • Надзорният съвет:
   1. упражнява функциите и правомощията по Кодекса за социално осигуряване;
   2. утвърждава размера на допълнителното възнаграждение на управителя и подуправителя съгласно условията и реда, определени в нормативните актове;
   3. взема решения за сделки за придобиване на имущество и разпоредителни сделки с имущество на Националния осигурителен институт над размера по чл. 5, ал. 1, т. 4;
   4. приема годишния отчет за дейността на НОИ;
   5. изслушва периодични отчети за изпълнението на задължения на института, произтичащи от приети стратегии, програми и планове, включително и във връзка с ангажиментите като компетентната българска институция по прилагането на Общностното право в областта на координацията на системите за социално осигуряване и международните договори в тази сфера;
   6. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него решения.
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Калина Петкова
 • Заместник Станимир Цоцов

Членове

 • Бисер Петков
 • Валентина Георгиева
 • Димитър Бранков
 • Димитър Манолов
 • Илияна Владова
 • Лъчезар Борисов
 • Любомир Йосифов
 • Мария Беломорова
 • Милена Кръстанова
 • Румяна Георгиева
 • Стефан Василев