Директор

Горска семеконтролна станция гр. София

 • Директор
  Свилена Божинова
  • Директор
   Акт: Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
  • Правомощията на директора на ГСС - София се определят от длъжностна характеристика утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ
   Акт: Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите