Директор

Дирекция природен парк "Витоша"

 • Директор
  Снежана Петрова
  • 1. представлява дирекцията;
   2. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на дирекцията;
   3. е третостепенен разпоредител на бюджетни кредити и други целеви средства на дирекцията;
   4. издава вътрешни за дирекцията правила и правилници, разработени в съответствие с действащото законодателство;
   5. представя в ИАГ годишен план за работа през следващата календарна година в срок до 31октомври всяка година;
   6. отговаря за въвеждането и гарантира адекватното функциониране на система за финансово управление и контрол;
   7. отговаря за предоставеното му имущество и активи;
   8. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в дирекцията;
   9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в дирекцията;
   10. разрешава отпуските и командирова в страната служителите на дирекцията;
   11. подготвя и представя за съгласуване в ИАГ проект на бюджет на дирекцията;
   12. спира дейности и строителство в защитени територии–държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение наутвърденитеплановеза управление и устройствени и технически планове и проекти;
   13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния
   парк, съгласува дейностите и технологичния
   план за залесяване в случаите, когато са извър
   -
   шени промени в горскостопанските планове
   или програми;
   14. участва в комисиите по §
   3, ал.
   4 от ПЗР
   на Наредба No
   8 от 2011
   г. за сечите в горите
   (обн., ДВ, бр.
   64 от 2011
   г.; изм., бр.
   63 от 2013
   г.)
   в случаите, когато промяната на сечта е в на
   -
   саждение на територията на природния парк;
   15. съгласува предложенията по чл.
   125, ал.
   2
   от Закона за горите за определяне на горските
   територии на територията на природния парк,
   в които е забранена пашата на селскостопански
   животни;
   16. се разпорежда с дълготрайни материални
   активи и други основни средства на дирекци
   -
   ята на стойност до 1000
   лв. след съгласуване
   с Изпълнителната агенция по горите;
   17. планира и отчита ежегодно дейността
   на дирекцията пред ИАГ;
   18. след съгласуване с ИАГ издава предпи
   -
   сания като превантивна мярка за недопускане
   на нарушения на националното и европейското
   природозащитно и горско законодателство в
   териториалния обхват на дейност на дирекцията
   или като мярка за отстраняване на последиците
   от допуснати нарушения;
   19. санкционира нарушителите в предвиде
   -
   ните от закона случаи;
   20. издава общи и индивидуални администра
   -
   тивни актове в рамките на своите правомощия;21. издава заповеди в границите на предос
   -
   тавените му правомощия;
   22. прави предложения пред изпълнителния
   директор на ИАГ за измен
   ение и допълнение на нормативни актове, касаещи дейността на
   дирекцията;
   23. предлага на изпълнителния директор
   на ИАГ мерки по провеждане на политиката
   в областта на опазването на околната среда и
   устойчивото стопанисване на горите;
   24. осъществява сътрудничество и контрол
   с други органи по формирането, изпълнението
   и контрола на дейностите, касаещи опазването
   на околната среда и устойчивото стопанисване
   на горите;
   25. сключва договори, свързани с осъщест
   -
   вяването на дейността на дирекцията;
   26. изпълнява и други функции, свързани
   с дейността на дирекцията, възложени му с
   нормативни или административни актове.“
   Акт: Устройствен правилник на ДПП "Витоша"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 3 към Изпълнителна агенция по горите

Заместници

 • Заместник-директор
  Ваня Рътарова-Георгиева