Директор

Дирекция природен парк "Рилски манастир"

  • Директор
    • Директор
      Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите