Директор

Дирекция природен парк "Беласица"

  • Директор
    • Ръководи, организира и отговаря за цялостната дейност на дирекцията.
      Акт: устройствен правилник на Дирекция на природен парк

Степен на разпоредител с бюджет
    • 3 към Изпълнителна агенция по горите