УПРАВИТЕЛ

Национална здравноосигурителна каса

 • УПРАВИТЕЛ
  Дечо Петров Дечев
  • Управител на Националната здравноосигурителна каса
   Чл. 17. (1) Управителят на НЗОК упражнява правомощията си в съответствие със ЗЗО и действащото законодателство, както и:
   1. взема решение за сключване на сделки извън случаите, предвидени в чл. 5, т. 2 ‒ 4;
   2. предлага на Надзорния съвет сключване на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС;
   3. предлага на НС откриване на процедури за възлагането на обществени поръчки, чиято стойност е равна или по-висока от стойностите, определени в чл. 14, ал. 1 и 2 ЗОП;
   4. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на ЦУ на НЗОК и на районите здравноосигурителна каси;
   5. издава вътрешноадминистративни актове, свързани с оперативната дейност на НЗОК, в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на НС;
   6. внася предложения пред НС относно необходимостта от приемане на актове, свързани с дейността на НЗОК;
   7. определя членовете на комисията към ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите по чл. 78 ЗЗО;
   8. утвърждава образци на документи и на договори, свързани с осъществяване на задължителното здравно осигуряване и за изпълнение на възложените на НЗОК дейности, издава самостоятелно или съвместно с други лица указания, инструкции и други актове по прилагането на НРД;
   9. осъществява управленска отговорност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
   10. внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища относно проекти на нормативни актове;
   11. определя представителите на НЗОК в Комисията по цени и реимбурсиране, в Комисията по прозрачност и във Висшия съвет по фармация, както и в други комисии, съвети и работни групи във външни институции;
   12. осъществява други правомощия, определени в действащото законодателство и решенията на НС.
   (2) Управителят може да възлага отделни свои правомощия на подуправителя, на главния секретар и на директорите на районните здравноосигурителни каси, когато това е допустимо от закона.
   Чл. 18. (1) При осъществяване на своите правомощия управителят се подпомага от подуправител.
   (2) Подуправителят:
   1. осъществява контрол по спазване на сроковете за изпълнение на решенията на органите за управление на НЗОК;
   2. координира и контролира дейността по чл. 15, ал. 2;
   3. координира дейността на постоянно действащи комисии в ЦУ на НЗОК;
   4. подпомага работата на управителя при изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК;
   5. координира процеса по изготвяне, приемане и подписване на Национален рамков договор за медицинските дейности, Национален рамков договор за денталните дейности, както и процеса по договаряне и приемане на обеми и цени на медицинска помощ;
   6. координира оперативното взаимодействие на НЗОК с администрацията на Народното събрание, Министерския съвет, МЗ, МФ, МТСП и други институции, със съсловните организации, синдикалните и неправителствените организации;
   7. изпълнява и други задачи, възложени от управителя.
   (3) Подуправителят упражнява правомощията на управителя при неговото отсъствие.
   (4) Подуправителят временно изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по ал. 4 на чл. 19 ЗЗО след възлагане от Надзорния съвет.

   Акт: Правилник за устройство и дейността на Национална здравноосигурителна каса
  • Управителят на НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години.Предложения за избор на управител на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи.Управител на НЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:

   1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";

   2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
   -Предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК става с решение на Народното събрание при:

   1. влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
   2.влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
   3.системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на надзорния съвет или извършване или допускане извършването от други лица на груби или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване;
   4.обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца;

   5. подаване на оставка;

   6. смърт.
   В случаите по ал. 4 надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на управителя в случаите по ал. 4.
   Акт: Закон за здравното осигуряване

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1