Комисия за финансов надзор

Комисия за финансов надзор

 • Председател
  Карина Димитрова Караиванова-Ганозова
  • Комисията за финансов надзор:
   1. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране;
   2. осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване;
   3. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване;
   4. регулира дейността на поднадзорните лица.
   В изпълнение на своите правомощия комисията:
   1. приема наредби и издава инструкции и указания;
   2. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари;
   3. издава или отказва издаването на разрешения (лицензии) и одобрения;
   4. извършва проверки по документи и на място върху дейността на поднадзорните лица;
   5. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания;
   6. предявява искане за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;
   7. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;
   8. разпорежда освобождаването на оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;
   9. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари;
   10. осъществява представителството на Република България в европейските регулаторни органи и в другите структури на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател Бойко Атанасов Атанасов
 • Заместник-председател Диана Иванова Йорданова
 • Заместник-председател Ралица Ненчева Агайн-Гури

Членове

 • Владимир Николаев Савов