Председател

Съвет за електронни медии

 • Председател
  София Владимирова Димитрова
  Електронна поща: vladimirova@cem.bg
  • Председателят на Съвета за електронни медии:
   1. представлява Съвета и осигурява публичност и прозрачност в дейността му,
   осъществява междуинституционална комуникация;
   2. подготвя, свиква и ръководи заседанията на Съвета;
   3. подписва актовете на Съвета, взети в изпълнение на този закон;
   4. осъществява връзките на Съвета с държавните органи и с доставчиците на
   медийни услуги, както и с международните организации в областта на медийните
   услуги;
   5. издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите на Закона за
   радиото и телевизията и други закони, при изрично оправомощаване от съответния
   закон.
   6. ръководи работата на администрацията.
   7. контролира изпълнението на приетите актове.

   В изпълнение на правомощията си, председателят на Съвета за електронни
   медии също:
   1. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на
   служителите в администрацията.
   2. изпълнява функциите на орган по назначаване по отношение на държавните
   служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово
   правоотношение в администрацията.
   3. разпорежда се със средствата по бюджета на Съвета.
   4. отговаря за състоянието и развитието на материално-техническата база на Съвета.
   5. подписва заповеди за отпуск и командировка на генералните директори на Българско национално радио и Българска национална телевизия и на служителите
   от администрацията.

   Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията на Съвета, съгласно нормативната
   уредба. Председателят уведомява членовете на Съвета за издадените заповеди.

   При разпространение на информация, която невярно и необективно представя дейността на Съвета, председателят може да упражни право на отговор, което е длъжен да съгласува с членовете. Правото на отговор се публикува на интернет страницата на Съвета.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Съветa за електронни медии

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1