Съвет за електронни медии

Съвет за електронни медии

 • Председател
  София Владимирова
  Електронна поща: vladimirova@cen.bg
  • Съветът за електронни медии осъществява правомощията си съгласно чл. 32 и чл. 33 от Закона за радиото и телевизията.

   В изпълнение на своите правомощия на надзорен орган Съвета за електронни медии взема решения, които задължително са мотивирани.

   Със свои решения Съветът приема правилници, декларации и становища, предвидени от Закона за радиото и телевизията и дава становища в предвидените от закон случаи.

   Съветът огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите правомощия, включително начина, по който прилага закона, както и основанията за промяна на своята практика.

   Решенията, декларациите и становищата се оповестяват на интернет страницата и в месечен бюлетин на Съвета.

   Съветът приема протоколни решения по въпроси от организационен, административен или друг характер относно:
   1. бюджета и структурата на администрацията;
   2. разпределението и отчета на бюджета;
   3. сключването и прекратяването на договори, по които Съветът е страна;
   4. командироването в чужбина на членовете на Съвета;
   5. определяне на длъжностите, които ще се заемат от държавни служители и служители по трудово правоотношение;
   6. обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки;
   7. разрешаване на достъпа до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация;
   8. предложения и сигнали от граждани и организации.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Съветa за електронни медии

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Членове

 • Бетина Жотева
  Електронна поща: joteva@cem.bg
 • Ивелина Димитрова
  Електронна поща: dimitrova@cem.bg
 • Иво Атанасов
 • Розита Еленова
  Електронна поща: elenova@cem.bg