Директор

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

 • Директор
  Елеонора Николаева Николова
  Електронна поща: eleonora.nikolova@borkor.bg
  • 1. Директорът организира и контролира изпълнението на Комплексния модел "БОРКОР" и на други проекти в тази област, възложени на центъра с акт на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя;
   2. предлага по установения ред на Министерския съвет и на другите компетентни ведомства и организации разработените от центъра анализи, становища и предложения за конкретни мерки и решения за подобряване на дейността им за превенция на корупцията и организираната престъпност;
   3. координира и контролира изпълнението на решенията на Консултативния съвет;
   4. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 8.05.2015 г.) ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията и назначава служителите в центъра;
   5. при необходимост привлича независими експерти и консултанти за работа в центъра въз основа на сключени с тях граждански договори;
   6. привлича за работа в центъра държавни служители от други администрации по нормативно установения ред;
   7. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г., в сила от 8.05.2015 г.) ръководи и контролира цялостната организация по оценяването на изпълнението на служителите в администрацията и обучението на персонала и утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра;
   8. определя вътрешни правила, процедури и инструкции за работата на административните звена на центъра по направление на дейност в съответствие с изискванията за реализацията на комплексния модел "БОРКОР";
   9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на центъра;
   10. изготвя проекта на бюджет на центъра;
   11. изготвя ежегодно до 31 март на следващата година доклад за дейността на центъра и след съгласуване с Консултативния съвет го представя на Министерския съвет за одобряване;
   12. изпълнява и други задачи, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерски съвет и неговата администрация

Заместници

 • Заместник
  Елеонора Николаева Николова