Заместник главен директор

Главна дирекция "Охрана"

  • Заместник главен директор
    Васил Воиславов Миладинов
    • зсв
      Акт: Закон за съдебната власт и Постановление № 48 на Министерски съвет от 26.02.2003 г.

Степен на разпоредител с бюджет
    • 2 към Министерство на правосъдието