Директор

Областна дирекция "Земеделие" - Варна

 • Директор
  Йордан Йорданов
  • • Областните дирекции "Земеделие" се ръководят и представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията.
   • Директорът се назначава с договор, който се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.
   • Директорът на областна дирекция "Земеделие":
   ? организира, ръководи и контролира цялостната дейност на областната дирекция;
   ? подпомага провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при
   ? прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;
   ? ръководи, координира и контролира дейността на териториалните звена - общинските служби по земеделие;
   ? координира дейността на областната дирекция "Земеделие" във връзка с дейностите по прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. и ПРСР за периода 2014 – 2020 г.;
   ? осъществява взаимодействието с регионалните звена на останалите второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните на територията на съответната област;
   ? утвърждава длъжностното разписание на областната дирекция съгласувано с министъра на земеделието и храните;
   ? утвърждава вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
   ? назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;
   ? сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;
   ? прави предложение за включване в инвестиционната програма на МЗХ обекти, свързани с дейността на дирекцията, както и такива, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗХ, включително по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;
   Акт: Устройствен правилник на ОД "Земеделие"

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на земеделието, храните и горите