Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Медицински одит"

 • Изпълнителен директор
  Златица Георгиева Петрова
  Електронна поща: zpetrova@eama.bg
  • Изпълнителна агенция "Медицински одит" извършва планови и извънредни проверки на лечебните заведения.
   Изпълнителна агенция "Медицински одит" има право да проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на този закон и на Закона за лечебните заведения.
   Прави мотивирани предложения до РЦЗ за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти;
   Прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти;
   За извършените проверки по т. 1 - 8 съставя констативни протоколи, които предоставя на съответните органи по чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения;
   Прави мотивирани предложения до съответния министър за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
   За извършените проверки по т. 2, 3 и 6 съставя констативни протоколи, които предоставя на ръководителите на лечебните заведения за налагане на съответните дисциплинарни наказания;
   Прави предложения до министъра на здравеопазването за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки;
   Акт: Закон за здравето

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Татяна Петрова Иванова
  Електронна поща: tivanova@eama.bg