Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

 • Председател
  Евтим Костадинов Костадинов
  • Председателят на комисията:
   1. Представлява комисията и упражнява дейността като първостепенен разпоредител на бюджета на комисията;
   2. Определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на комисията;
   3. Представя в Народното събрание доклад за дейността на комисията;
   4. Пряко се разпорежда с архивния фонд по чл. 32, ал. 3 от ЗДРДОПБГДСРСБНА;
   5. Упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател на служителите по трудово правоотношение;
   6. Утвърждава длъжностното и поименното разписание на администрацията и длъжностните характеристики на служителите;
   7. Издава наказателни постановления;
   Заместник-председателят на комисията подпомага председателя при изпълнението на неговите функции и го замества в негово отсъствие.
   Секретарят на комисията организира текущата дейност на комисията, подготвя заседанията на комисията;
   Членовете на комисията са равнопоставени и осъществяват функциите на комисията съобразно ЗДРДОПБГДСРСБНА, съставят актове за установяване на нарушения.
   Акт: Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Айруш Ибрахим Хаджи

Членове

 • Апостол Иванов Димитров
 • Борис Сребров Михайлов
 • Георги Вълчинов Пангаров
 • Екатерина Петкова Бончева-Лисичарова
 • Иванка Жекова Витанова
 • Мариана Иванова Даракчиева-Секретар
 • Орхан Ахмедов Исмаилов