Заместник-председател

Комисия за защита от дискриминация

 • Заместник-председател
  Баки Хасанов Хюсеинов
  Електронна поща: kzd@kzd.bg
  • подпомага председателя на Комисията при осъществяване на функциите му и го замества в негово отсъствие
   Акт: Закон за защита срещу дискриминацията

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1