Директор на Агенция "Митници"

Агенция "Митници"

 • Директор на Агенция "Митници"
  Георги Костов
  • Директорът на агенцията:представлява агенцията;осъществява ръководство и контрол върху изпълнението на нейните функции и задачи;ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;планира, разпределя и контролира използването на предоставените бюджетни средства и собствени приходи на агенцията;назначава държавните служители и прекратява служебните правоотношения с тях; сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в агенцията по трудово правоотношение;разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията;утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и наградите в агенцията; утвърждава длъжностното разписание на агенцията;отм. - ДВ, бр. 64 от 2004 г.);издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по определяне на митническата политика;предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, касаещи митническите въпроси; изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.Директорът на агенцията със заповед може да възложи правомощията си по ал. 1, т. 7 на директорите на регионални митнически дирекции и на началниците на митници.

   Акт: бр. 61 от 08.07.2008г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Заместници

 • Заместник-директор
  Борислав Борисов
 • Заместник-директор
  Георги Георгиев
 • Заместник-директор
  Юлиан Мирков