Директор на Агенция "Митници"

Агенция "Митници"

 • Директор на Агенция "Митници"
  Георги Костов
  • Директорът на агенцията:

   1. представлява Агенцията;

   2. осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на нейните функции и задачи;

   3. ръководи пряко дейността на Централното митническо управление;

   4. планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на Агенцията;

   5. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

   6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Агенцията по трудово правоотношение;

   7. определя мястото на работа на служителите в Агенцията;

   8. разрешава отпуските и командирова служителите на Агенцията;

   9. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в Агенцията;

   10. утвърждава длъжностното разписание на Агенцията;

   11. утвърждава функционалните характеристики на отделните структурни звена в Агенцията;

   12. определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие;

   13. определя моторните превозни средства със специален режим на движение;

   14. издава удостоверения за завършен курс на обучение за повишаване професионалната квалификация на служителите в митническата администрация;

   15. издава наказателни постановления в случаите, определени със закон;

   16. издава индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;

   17. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър мерки по провеждане на митническата политика;

   18. предлага на министъра на финансите или на определен от него заместник-министър сключване на международни договори и присъединяване към международни конвенции в митническата област;

   19. осъществява сътрудничество с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, засягащи митническите въпроси;

   21. изпълнява други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.
   Акт: бр. 61 от 08.07.2008г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на финансите

Заместници

 • Заместник-директор
  Борислав Борисов
 • Заместник-директор
  Георги Георгиев
 • Заместник-директор
  Юлиан Мирков