Заместник председател

Български институт по метрология

  • Заместник председател
    Паун Атанасов Илчев
    • Когато председателят отсъства от страната или ползва законоустановен отпуск, той делегира правомощията си със заповед на заместник-председателя за всеки конкретен случай.
      Акт: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Степен на разпоредител с бюджет
    • 2 към Министерство на икономиката