Директор

Национален военноисторически музей

 • Директор
  Соня Борисова Пенкова
  • представлява НВИМ;ръководи и организира дейността на НВИМ; осъществява правомощия, определени с нормативни актове или възложени му от министъра на отбраната.
   Акт: ПМС №58/08.03.2001 г.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник
  Даниела Станчева Цанкова-Ганчева