Министър на икономиката

Министерство на икономиката

 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
  • 1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата политика в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 3. обсъжда икономическата политика и политиката с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 4. участва при провеждането на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 5. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 5а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката; разработва секторни и регионални анализи за развитие на икономиката и формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 6. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 7. провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 8. одобрява списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 9. признава сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 10. създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определя членовете, седалището и района на действие на тези комисии;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 11. участва при формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 12. ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 15. разработва и осъществява държавната политика в областта на иновациите, като подкрепя повишаването на иновационната активност на предприятията и на иновационната култура на предприемачите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 16. разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 17. провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите в страната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 18. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 19.разработва, организира, координира и контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 20. координира въпросите в областта на общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС);
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 21. извършва лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните си компетенции, както и последващ контрол;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 22. провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с тях изделия в съответствие с правомощията, възложени му от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 23. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, като предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на ЕС в областта на своите правомощия;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 24. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на икономиката, както и други договори в областите на своята дейност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 25. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 26. ръководи, организира и контролира осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други международни икономически организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 27. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на икономиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 28. организира прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • създава Служби по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; ръководи и контролира дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; подпомага популяризирането на българския туризъм в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 30. упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества с държавно имущество от системата на икономиката; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества от системата на икономиката; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества от системата на икономиката;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 31. участва в разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 32. ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 33. ръководи и координира прилагането на клъстерната политика в икономиката;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 34. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в Министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 35. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 36. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 37. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • 38. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • Предприема мерки за интегриране на политиката за защита на потребителите при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Разработва дължавната политика в областта на измерванията, подпомаган от председателя на Българския институт по метрология и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, и я предлага за одобряване от Министерския съвет,
   Акт: Закон за измерванията
  • Ръководи заседанията на Националния съвет по метрология
   Акт: Закон за измерванията
  • Провежда и координира държавната политика в областта на защитата на потребителите.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава наредби за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените на определени видове стоки или услуги
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава подзаконови нормативни актове в областта на защитата на потребителите в случаите, предвидени в закон;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Дава становища по нормативни актове, имащи отношение към защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Ръководи работата на Националния съвет за защита на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Координира дейността на другите административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;

   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Осъществява сътрудничество с административни органи за защита на потребителите на други държави и представлява Република България в международните организации за защита на потребителите.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Изготвя ежегодно списък на представителните сдружения на потребителите, отговарящи на изискванията на ал. 1, който се публикува в Интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключвани с потребители
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Определя със заповед (която се обнародва в "Държавен вестник")седалището и района на действие на помирителните комисии и одобрява списък на членовете им, които ще съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци.
   Акт: Закон за защита на потребителите
  • Издава правилник за работата на помирителните комисии.
   Акт: Закон за защита на потребителите

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Александър Димитров Манолев

  Заместник-министър Лилия Цветанова Иванова

  Заместник-министър Лъчезар Димитров Борисов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 11
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 5
  • По служебно правоотношение: 1
  • По трудово правоотношение: 10

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му, както и при представянето й пред обществото;
  • 2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;
  • 3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността;

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Бизнес
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии

Заместници

 • Заместник-министър
  Александър Димитров Манолев
  Електронна поща: a.manolev@mi.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • Заместник-министърът подпомага министъра на икономиката при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия в областта на:
   а) политиката за защита на потребителите и мерките за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
   б) въпросите в областта на общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС);
   в) лицензионната, разрешителна и регистрационна дейност и последващ контрол при прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба;
   г) държавната политика и контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с тях изделия в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
   д) мерките за въвеждане на стандартите и законодателството на ЕС от компетентността на Министерството, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
   е) преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на икономиката;
   ж) осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други международни икономически организации и представляването на Република България пред международните органи и организации;
   з) регулирането и контрола на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните дирекции в Министерството на икономиката:
   а) Дирекция „Външноикономическа политика”;
   б) Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”;
   в) Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката, както следва:
   а) Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;
   б) Центъра на промишлеността на Република България в Москва.
   Акт: Заповед № РДІ16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Организира, ръководи и контролира дейността при упражняването правата на собственост на държавата и управлението на "Българска агенция за експортно застраховане" – ЕАД.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
 • Заместник-министър
  Лилия Цветанова Иванова
  Електронна поща: liliya.ivanova@mi.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • Заместник-министърът подпомага министъра на икономиката при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия в областта на:
   а) дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 – 2020;
   б) повишаването на иновационната активност на предприятията и на иновационната култура на предприемачите;
   в) насърчаването на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия;
   г) координацията и контрола на дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните дирекции в Министерството на икономиката:
   а) главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”;
   б) дирекция „Външноикономическо сътрудничество”.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката:
   а) Българския институт по метрология;
   б) Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
   в) Българската агенция за инвестиции.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Организира, ръководи и контролира дейността при упражняването правата на собственост на държавата и управлението на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
 • Заместник-министър
  Лъчезар Димитров Борисов
  Електронна поща: l.borisov@mi.government.bg
  • Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на икономиката
  • Заместник-министърът подпомага министъра на икономиката при осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти за нормативни актове и при изпълнението на неговите правомощия в областта на:
   а) активното взаимодействие с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации;
   б) привличане на инвестиции и развитие на иновативни производства;
   в) насърчаването на инвестициите в страната;
   г) насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета; дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата;
   д) клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката; за насърчаване на предприемаческата активност;
   е) формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;
   ж) икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
   з) координацията на дейността на търговските дружества с държавно имущество и държавното предприятие от системата на икономиката, с изключение на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД и на "Българска агенция за експортно застраховане" – ЕАД
   и) координацията по поддръжката и контрола върху техническото състояние и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях
   к) лицензионната, разрешителна и регистрационна дейност и последващ контрол при производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство, спирт, дестилати и спиртни напитки, прекурсори на наркотични вещества, администрирането режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар, регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните дирекции в Министерството на икономиката:
   а) Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие";
   б) Дирекция „Икономическа политика”;
   в) дирекция "Насърчителни мерки и проекти";
   г) Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката
  • Пряко координира работата на следните второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката:
   а) Патентното ведомство на Република България;
   б) Комисията за защита на потребителите;
   в) Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”;
   г) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
   д) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
   Акт: Заповед № РД-16-1025/04.09.2018 г. на министъра на икономиката