Директор

Център "Фонд за лечение на деца"

 • Директор
  Мариета Райкова Йотинска
  Електронна поща: cfld@mh.government.bg
  • организира,ръководи и отговаря за дейността на центъра
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • представлява центъра
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • организира изпълнението на решенията на Обществения съвет
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в центъра по трудово правоотношение
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • утвърждава длъжностното щатно разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • носи отговорност за законосъобразното разходване на средствата на центъра от бюджета и от други източници в съответствие с решенията на Обществения съвет
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • награждава и наказва дисциплинарно служителите на центъра в съответствие със закона и утвърдените вътрешни правила за организацията на работата и работната заплата
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване разходите за издръжка на центъра
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • координира и контролира финансово-стопанската дейност
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • изготвя годишния отчет на центъра и го предлага за одобряване на министъра на здравеопазването
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център
  • осъществява други дейности, непосредствено свързани с управлението на центъра и с осъществяването на неговите функции
   Акт: Правилник за дейността и организацията на работа на Център

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването