Изпълнителен директор

Българска агенция за инвестиции

 • Изпълнителен директор
  Стамен Стаменов Янев
  • 1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции
  • 2.издава сертификати за клас на инвестициите;
   3.прави предложение до компетентните органи за прехвърляне право на собственост, извършване на продажба, както и за учредяване на ограничени вещни права върху недвижиме имоти - частна държавна или общинска собственост, по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас;
   4.представя чрез министъра на икономиката,енергетиката и туризма в Министерския съвет годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване;
   5.осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите на агенцията;
   6.осъществява контакти и взаимодейства с други органи на изпълнителната власт;
   7.взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на инвестициите;
   8.сътрудничи с органите на местно самоуправление и със сдружения с нестопанска цел за развитие на инвестиционния потенциал по региони;
   9.осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
   10.взема решения за участие на агенцията в организации със сходни цели;
   11.утвърждава структурата на административните звена, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите на агенцията;
   12.изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;
   14.изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министреския съвет;
   15.изпълнителният директор на агенцията издава индивидуални административни актове и наказателни постановления
   Акт: Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Маджиде Ахмедова Ахмедова