Изпълнителен директор

Агенция по вписванията

 • Изпълнителен директор
  Габриела Николаева Козарева
  Електронна поща: gabriela.kozareva@registryagency.bg
  • 1. Ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на агенцията, както и връзките с други органи и организации;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 2. Представлява агенцията и организира международните й връзки;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 3. Планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 4. Организира работата по създаването и поддържането на имотния регистър и на връзката му с кадастъра;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 5. Организира и контролира осъществяването на връзката на имотния регистър с регистрите по чл. 7, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и с други регистри и информационни системи;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 6. Ръководи, координира и контролира създаването и поддържането на централния архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 7. Организира разработването на концепции и насоки за развитието в областта на имотния регистър и контролира тяхното изпълнение;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 8. Организира работата по воденето и поддържането на регистър БУЛСТАТ като единен национален административен регистър;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 9. Организира и контролира осъществяването на взаимодействието между регистър БУЛСТАТ, търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и други регистри и информационни системи;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 10. Ръководи, координира и контролира съхраняването в единна информационна система на информацията в регистър БУЛСТАТ, в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистъра на имуществените отношения на съпрузите и поддържането на национална база данни за тези регистри;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 11. Организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 12. Организира работата по воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 13. Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 14. Утвърждава структурата на административните звена;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 15. Утвърждава длъжностното разписание и работните заплати;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 16. Назначава и освобождава държавните служители в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 17. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите по трудово правоотношение в агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 18. Осигурява условия за повишаване квалификацията на служителите;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 19. Ръководи оценяването на служителите в агенцията за изпълнението на заеманите от тях длъжности;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 20. Утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 21. Изготвя и представя на министъра на правосъдието ежегоден доклад за дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
  • 22. Изпълнява и други правомощия, произтичащи от разпоредбите на ЗКИР, Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Семейния кодекс и нормативните актове по прилагането им, както и възложени му с друг закон или подзаконов нормативен акт.
   Акт: Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на правосъдието

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Стефания Асенова Матарова-Динова