Изпълнителен директор

Национален институт за помирение и арбитраж

 • Изпълнителен директор
  Владимир Бояджиев
  • Директорът ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на института съобразно нормативно установените правомощия.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Осъществява оперативното ръководство на института и го представлява;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Организира разработването и изпълнението на програмите на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Внася в Надзорния съвет на института за утвърждаване:
   а) проекти на програми за дейността на института;
   б) проект на бюджет и отчет за изпълнението на бюджета на института

   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Сключва договори, свързани с дейността на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Провежда информационната политика на института, която при спазване разпоредбите на Конституцията и законите на страната гарантира откритост и достъпност на дейността на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Взаимодейства с органите на държавната администрация, организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и с други организации, органи и лица във връзка с дейността на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Издава удостоверенията на посредниците и арбитрите.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Утвърждава образец на печата на института и образец на удостоверенията на посредниците и арбитрите.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в института по трудово правоотношение.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Командирова със заповед служителите от института в страната и чужбина.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Командирова членовете на Надзорния съвет в страната и чужбина.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Изготвя и представя на Надзорния съвет доклад за дейността на института до министъра на труда и социалната политика.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Разпорежда се с бюджета на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Осъществява и други функции, свързани с дейността на института.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж
  • Утвърждава проекти, ръководства и правила и издава индивидуални административни актове, свързани с дейността и организацията на работа на института в рамките на своята компетентност.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на труда и социалната политика

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Михаил Николов Михайлов
  Електронна поща: M.Mihailov@nipa.bg