Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по трансплантация

 • Изпълнителен директор
  Марияна Дойчинова-Симеонова
  Електронна поща: maryana.simeonova@bgtransplant.bg
  • Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за управление, координация и контрол на дейностите по трансплантация
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • Ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • Представлява агенцията, организира международните й връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на агенцията, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • изготвя и представя на министъра на здравеопазването ежегоден доклад за дейността на агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • носи отговорност за управлението на бюджетните средства и за законосъобразното и целесъобразното им разходване
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • определя и организира провеждането на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • утвърждава структурата на административните звена в дирекциите, длъжностното разписание, вътрешните правила за работна заплата, както и стандартни процедури и инструкции за работата на агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните им правоотношения
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • командирова работещите в агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • ръководи разработването на концепции, планове и програми в областта на донорството и трансплантацията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • организира издаването на наръчници, указания и стандартни процедури в областта на донорството и трансплантацията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • участва в работни групи и представлява агенцията в международни организации, чиято дейност е свързана с донорство и трансплантация
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • при необходимост създава комисии и други органи със съвещателен характер, които изготвят становища и мнения в областта на донорството и трансплантацията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация
  • осъществява и други дейности по управлението на агенцията
   Акт: Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по транплантация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на здравеопазването

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Даниела Станева-Петкова
  Електронна поща: Daniela.Petkova@bgtransplant.bg