Председател

Национален статистически институт

 • Председател
  Сергей Цветанов Цветарски
  • Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2005 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2008 г.) Председателят на Националния статистически институт:
   1. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;
   2. представлява Националния статистически институт;
   3. утвърждава устройствения правилник на Националния статистически институт и други вътрешни нормативни актове;
   4. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с други международни статистически организации;
   5. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период;
   6. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за предходната година, както и проект на националната статистическа програма за следващата година не по-късно от 14 дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година";
   7. определя структурата и длъжностното разписание на централното управление и на териториалните статистически бюра;
   8. назначава служителите в централното управление и директорите на териториалните статистически бюра;
   9. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за тяхното прилагане, както и статистически методики.
   Акт: Закон за статистиката
  • Чл. 5 (1) Председателят на НСИ, наричан по-нататък "председател", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на статистическата дейност в Република България.

   (2) Председателят се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя на Република България за срок от 7 години, но за не повече от два мандата.

   (3) Председателят на Националния статистически институт упражнява правомощията, които са му определени от Закона за статистиката като:

   1. организира и ръководи дейността на Националния статистически институт;

   2. представлява Националния статистически институт;

   3. утвърждава Устройствения правилник на Националния статистически институт и други вътрешни нормативни актове;

   4. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с други международни статистически организации;

   5. внася за утвърждаване в Министерския съвет стратегия за развитие на националната статистическа система за всеки 5-годишен период;

   6. изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет отчет за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт за предходната година, както и проект на националната статистическа програма за следващата година не по-късно от 14 дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

   7. определя структурата и длъжностното разписание на централното управление и на териториалните статистически бюра (ТСБ);

   8. назначава служителите в централното управление и директорите на териториалните статистически бюра;

   9. утвърждава самостоятелно или съвместно с предвидените в нормативен акт органи националните статистически класификации, номенклатури, правилниците за тяхното прилагане, както и статистически методики.

   10. формира и провежда политиката на НСИ в областта на европейската статистика и осъществява общо ръководство на дейностите по международното сътрудничество

   11. издава необходимите заповеди, наредби и инструкции, свързани с цялостната дейност на НСИ и следи за тяхното изпълнение;

   12. създава работни групи за решаване на конкретни задачи, и провеждане на статистически изследвания и определя възнаграждението на участниците в тях;

   13. сключва договори и споразумения за съвместна работа и сътрудничество с юридически лица, с органи на Европейската комисия, включително с Евростат и с други международни статистически организации;

   14. изпълнява други функции, определени със закон или с постановление на Министерския съвет;

   Чл. 6 (1) Председателят може да създава съвети, в чиито състав се включват щатни и нещатни експерти и сътрудници, за решаване на проблеми, или изпълнение на специфични, или неотложни задачи и проекти.

   (2) Съставът на съветите, редът на осъществяване на дейността им, техните функции и задачи се определят от председателя със заповед.

   Чл. 7. При осъществяване на правомощията по чл.5 председателят:

   1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет

   2. участва в пленарните заседания на Народното събрание и в заседанията на парламентарните комисии;

   3. осъществява контакти и взаимодейства с други органи на изпълнителната власт.


   Акт: Устройствен правилник на НСИ

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Богдан Иванов Богданов

  Заместник-председател Диана Гечева Янчева

  Заместник-председател Незает Незает Незает

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 3
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По трудово правоотношение: 3

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • При осъществяване на функциите си и при изпълнението на правомощията си председателят се подпомага от трима заместник-председатели.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател
  Богдан Иванов Богданов
 • Заместник-председател
  Диана Гечева Янчева
 • Заместник-председател
  Незает Незает Незает