Председател

Комисия за регулиране на съобщенията

 • Председател
  Росен Димитров Желязков

  • 1. представлява КРС или упълномощава лица, които да я представляват;
   2. организира и ръководи дейността на КРС;
   3. свиква и ръководи заседанията на КРС и предлага дневен ред;
   4. представлява КРС в качеството й на работодател и орган по назначаването по отношение на администрацията, в т. ч.:
   а) създава, преобразува и закрива отдели и сектори;
   б) утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите от администрацията, както и процедури и правила за тяхната атестация;
   5. разпорежда се със средствата по бюджета на КРС;
   6. определя медийната политика на КРС;
   7. сключва граждански договори с извънщатни сътрудници и консултанти;
   8. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина.
   Акт: Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и стрктурата на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация
  • Председателят на комисията:
   1. представлява комисията или упълномощава лица, които да я представляват;
   2. организира и ръководи дейността на комисията;
   3. насрочва и ръководи заседанията на комисията и определя дневен ред;
   4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите от администрацията;
   5. създава, преобразува и закрива отдели и сектори;
   6. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите от администрацията;
   7. контролира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията;
   8. информира обществеността за дейността на комисията;
   9. сключва граждански договори с извънщатни сътрудници и консултанти;
   10. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина.
   Акт: Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и стрктурата на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1