Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за регулиране на съобщенията

 • Председател
  Росен Димитров Желязков
  • Правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията :


   Акт: Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и стрктурата на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация
  • Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, избрани при условията и по реда на Закона за далекосъобщенията (ЗД).
   Комисията изпълнява секторната политика в далекосъобщенията, държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за граждански нужди и секторната пощенска политика, приети от Министерския съвет.
   Комисията регулира и контролира осъществяването на далекосъобщенията по реда, предвиден в ЗД, и предоставянето на пощенските услуги по ред, определен в Закона за пощенските услуги (ЗПУ). Комисията регистрира доставчици на удостоверителни услуги и контролира дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с електронния подпис, по ред, определен в Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
   Комисията ежегодно изготвя доклади за своята дейност съгласно чл. 38 ЗД и чл. 17 ЗПУ, които публикува в информационния си бюлетин и на страницата си в Интернет.
   Акт: Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и стрктурата на Комисията за регулиране на съобщенията и нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник Никола Павлов Колев

Членове

 • Андреана Радева Атанасова
 • Ирина Станчева Романска
 • Константин Тодоров Тилев