Акредитационен съвет

Национална агенция за оценяване и акредитация

 • Председател
  Проф-д-р-Петя Любомирова Кабакчиева
  • 1. разработва и утвърждава критерии за оценяване и акредитация, както и за определяне капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
   2. разработва и утвърждава конкретните процедури по оценяване и акредитация и свързаната с тях документация, както и процедури за изменение на капацитета на висшето училище, на професионалното направление или на специалностите от регулираните професии;
   3. разработва критерии и процедури за следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии;
   4. приема решения за откриване на процедури за акредитация, за оценяване на проекти и за изменение на капацитета;
   5. създава постоянни комисии по области на висшето образование и постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол и експертни групи към тях и ръководи дейността им; по предложение на постоянните комисии утвърждава задачите и състава на експертните групи в съответствие със заявените процедури;
   6. приема решения за акредитация, за оценяване на проекти и за изменение на капацитета въз основа на докладите на постоянните комисии;
   7. осъществява процедури за следакредитационно наблюдение и контрол и приема решения по предложения на постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол за отнемане на институционална или програмна акредитация.
   Акт: Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на образованието и науката

Заместници

 • Заместник Доц-д-р-Станка Янакиева Величкова

Членове

 • Доц-Борис Стоилов Стефанов
 • Проф-д-р-Георги Василев Камарашев
 • Проф-д-р-Данаил Борисов Петров
 • Проф-д-р-Зоя Костова Младенова
 • Проф-д-р-инж-Мартин Димитров Банов
 • Проф-д-р-Христо Василев Георгиев
 • Проф-дсн-Димитър Фердинандов Греков
 • Проф-дтн-Камен Димов Велев
 • Проф-дфн-Димитър Василев Стоянов