Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 • Изпълнителен директор
  Валери Кръстанов Стоянов
  • Изпълнителният директор на агенцията:

   1. ръководи и представлява агенцията и отговаря за нейната дейност;

   2. представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на агенцията;

   3. представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджет на агенцията;

   4. представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на агенцията;

   5. представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на годишна програма за капиталови разходи на агенцията;

   6. организира дейността по своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на средствата;

   7. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностно разписание на агенцията;

   8. назначава главния секретар и държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

   9. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите в агенцията;

   10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите;

   11. определя ценовата политика на агенцията съгласувано с министъра на отбраната;

   12. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията и нейната администрация;

   13. утвърждава вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в агенцията;

   14. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;

   15. утвърждава длъжностните характеристики на главния секретар и на служителите, които са му на пряко подчинение;

   16. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации, както и с международни организации и институции;

   17. награждава с отличия и с награди служителите от агенцията за образцово изпълнение на служебните им задължения по реда на действащото законодателство.
   Акт: Устройствен правилник на изпълнителна агенция

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на отбраната

Заместници

 • Заместник изпълнителен директор
  Златомир Гинчев Гинчев
  Електронна поща: z_ginchev@militaryclubs.bg
 • Заместник изпълнителен директор
  Мария Иванова Иванова
  Електронна поща: m_ivanova@militaryclubs.bg