Държавна комисия

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

 • Председател
  Владимир Иванов Иванов
  • 1. издава и отнема разрешенията, предвидени в Закона за стоковите борси и тържищата;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 2. води регистри за стоковите борси, за стоковите тържища и за издадените разрешения за брокерска дейност;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 3. контролира стоковите борси и тържищата и техните членове за законосъобразното осъществяване на дейността им;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 4. извършва проверки на дейността на регистрираните и на подлежащите на лицензиране по Закона за стоковите борси и тържищата стокови борси и тържища чрез своите членове или чрез определени от нея лица;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
  • 5. назначава квестори при отнемане на издадено разрешение и при прекратяване на пълномощията на органите на стоковата борса;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 6. уведомява незабавно за влезлите в сила решения за отнемане на разрешения за създаване и извършване на дейност като стокова борса или тържище, като изпраща копия от тяхна съответния окръжен съд, който вписва обстоятелствата в търговския регистър;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 7. участва в изработването или изразява становища по проекти на нормативни актове, свързани със стоковите борси или тържищата;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 8. събира, обработва и популяризира информация за борсовите и тържищните цени, която се публикува в страницата на комисията в Интернет и при поискване се предоставя на заинтересуваните лица;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 9. организира и осъществява дейност за разясняване на законодателството в областта на стоковите борси и тържищата и огласява чрез средствата за масово осведомяване практиката по неговото прилагане;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на ДКСБТ и на нейната администрация
  • 10. налага принудителни административни мерки, предвидени в Закона за стоковите борси и тържищата;
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
  • 11. взема решения за създаване на консултативни органи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - "Към комисията могат да се създават постоянни и временни консултативни органи";
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
  • 12. осъществява други дейности, които произтичат от Закона за стоковите борси и тържищата и от актовете по неговото прилагане.
   Акт: Правилник за устройството и дейността на Държавната Комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация

Степен на разпоредител с бюджет
  • 2 към Министерство на икономиката

Членове

 • Дарин Ангелов Ангелов
 • Калин Стануков