Министър на земеделието, храните и горите

Министерство на земеделието, храните и горите

 • Министър на земеделието, храните и горите
  Румен Андонов Порожанов
  • 1. провежда националната политика за развитие на растениевъдството и животновъдството и на свързаните с тях дейности;
   2. провежда държавната политика в областта на зърнопроизводството, търговията и съхраняването на зърно и зърнопреработката, производството, търговията и употребата на фуражи;
   3. провежда държавната политика за развитие на поливното земеделие, преструктуриране на хидромелиоративния фонд и насърчаване формирането на сдружения на водоползвателите;
   4. провежда държавната политика за безопасност на храните съобразно действащото законодателство;
   5. провежда държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;
   6. организира, координира и контролира дейностите, свързани с опазването на земеделските и горските земи, както и с изработването, поддържането, съхраняването и ползването на кадастралната информация от картата на възстановената собственост;
   7. прилага политиката за финансиране от държавния бюджет чрез специални фондове и чрез фондовете на Европейския съюз (ЕС) на проекти и програми в областта на земеделието и селските райони;
   8. осъществява контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, в това число взаимодейства, финансира и контролира дейността на Селскостопанската академия, както и на професионалните учебни заведения в областта на земеделието и свързаните с него дейности;
   9. отговаря за прилагане достиженията на правото на ЕС в областта на своите правомощия;
   10. организира, координира и контролира дейността по прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), Политиката по безопасност на храните и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС;
   11. ръководи, организира и контролира дейността по акредитиране на разплащателна агенция за администриране на плащанията от европейските земеделски фондове и Европейския фонд за морско дело и рибарство;
   12. организира, ръководи и контролира дейността по създаването и прилагането на Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК);
   13. организира и ръководи дейностите по разработване, изготвяне и разпространение на статистическа информация в областта на земеделието и на Системата за земеделска счетоводна информация;
   14. управлява и контролира процесите на изпитване и установяване на техническата изправност на земеделската техника;
   15. ръководи разработването и координира политиката за развитие на селскостопанския пазар в Република България;
   16. създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави предложения за предоставяне на концесии;
   17. координира и контролира дейностите по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
   18. организира дейността по провеждането и възлагането на процедурите по Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;
   19. упражнява правата на държавата като собственик на капитала в търговски дружества с държавно участие в капитала и в държавните предприятия в областта на земеделието, както и осъществява правомощията като орган по чл. 6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
   20. ръководи дейността по извършването на лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност, както и последващ контрол в предвидените от закона случаи;
   21. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация в министерството и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;
   22. организира и ръководи дейността по управление при кризи и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП);
   23. изпълнява и други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Атанас Чавдаров Добрев

  Заместник-министър Вергиния Красимирова Кръстева

  Заместник-министър Лозана Илиева Василева

  Заместник-министър Цветан Василев Димитров

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 17
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 11
  • По трудово правоотношение: 17

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;
   2. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;
   3. осъществява връзките на министъра и на министерството с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Селско стопанство, рибарство и храни

Заместници

 • Заместник-министър
  Атанас Чавдаров Добрев
  • Подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Постановление No 188 от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните
 • Заместник-министър
  Вергиния Красимирова Кръстева
  • Подпомага министъра на земеделиетоэи храните при осъществяване на политическата програма на МЗХ
   Акт: Постановление No 188 от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните
 • Заместник-министър
  Лозана Илиева Василева
  • Подпомага министъра на земеделиетоэи храните при осъществяване на политическата програма на МЗХ
   Акт: Постановление No 188 от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните
 • Заместник-министър
  Цветан Василев Димитров
  • Подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяване на политическата програма на МЗХГ
   Акт: Постановление No 188 от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните