Министър на външните работи

Министерство на външните работи

 • Министър на външните работи
  Екатерина Спасова Гечева-Захариева
  • чл.5, ал.1, т.1 Ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика на Република България в отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и двустранното, регионалното и многостранното сътрудничество;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.2 Осъществява общатата координация в областта на външната политика и международната дейност на Република България, като: взаимодейства с висшите органи на държавната власт при осъществяването на правомощията им в областта на външната политика и международната им дейност, координира и участва в подготовката и провеждането на посещенията на държавни и правителствени делегации на най-високо и високо равнище в Република България и в чужбина;координира международното сътрудничество, осъществявано от другите министри и ръководители на ведомства;предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове, уреждащи общата координация в областта на външната политика на Република България съгласно чл.3, ал.2, т.5 от Закона за дипломатическата служба;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.3 Поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други държави;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.4 Поддържа отношения с акредитираните в Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации и контролира изпълнението на международно-правните задължения на Република България към тях като приемаща страна;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.5 Осъществява представителството на Република България в международните междуправителствени организации, в които тя членува или се ползва с определен статут;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.6 Координира националното участие, реализирането на политиката на Република България и изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на страната в ООН, Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/ и други международни организации и режими;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.7 Утвърждава целите, позициите и състава на българските делегации, участващи в работата на международните организации, в които Република България членува или се ползва с определен статут, и на международните дипломатически и други конференции, когато позициите и съставът не са определени с решение на Министерския съвет;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.8 Съгласувано с компетентните министри и ръководители на ведомства координира и участва в преговорите за присъединяване на Република България към многостранните междуправителствени организации и многостранни структури и утвърждава целите, позициите и задачите на страната при участие в тях;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.9 Координира и участва в подготовката, сключването и изпълнението на международните договори на Република България;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.10 Извършва регистрацията на сключените от българската държава международни договори в Организацията на обединените нации /ООН/ и ги съхранява;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.11 Ръководи българската политика за международно сътрудничество, включително като председател на Съвета за международно сътрудничество за развитие;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.13 Защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани и юридически лица в чужбина в рамките на международноправните норми и установената практика;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.14 Предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина;наблюдава и направлява дейността на Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скитата "Достойно ест";
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.15 Координира външнополитическите аспекти на държавната политика в областта на науката, образованието, културата и информацията и оказва съдействие за дейността на българските културно-информационни центрове и институти в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.16 Управлява държавните имоти в страната и в чужбина, предоставени за управление на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.17 Координира и ръководи дейностите на министерството при възникнала кризисна ситуация в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.18 Защитава правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските общности зад граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на страната;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.19 Упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, на които е принципал;
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • чл.5, ал.1, т.20 Изпълнява и други функции, определени с акт на Народното събрание или на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Георг Даниелов Георгиев

  Заместник-министър Емилия Иванова Кралева

  Заместник-министър Тодор Христов Стоянов

  Заместник-министър Юрий Борисов Щерк

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 14
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 4
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 14

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • чл.9, ал.2, т.1 Политическият кабинет получава, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на политически решения
  • чл.9, ал.2, т.2 Осъществява връзките на министъра с обществеността, като планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на министерството, публичните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и други представители на министерството;
  • чл.9, ал.2, т.3 Обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението на правителствената програма;
  • чл.9, ал.2, т.4 Координира работата по подготовката на изказвания на министъра и обобщени материали за дейността на дипломатическата служба;
  • чл.9, ал.2, т.5 Координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския съвет, организира и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
  • чл.9, ал.3 Дейността на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници;
  • чл.10, ал.1 Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Външна политика
  • Институции

Заместници

 • Заместник-министър
  Георг Даниелов Георгиев
  • При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на външните работи
  • Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на външните работи
 • Заместник-министър
  Емилия Иванова Кралева
  • При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
 • Заместник-министър
  Тодор Христов Стоянов
  • При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
 • Заместник-министър
  Юрий Борисов Щерк
  • При осъществяването на политическата програма на правителството в областта на външната политика и международните отношения и при разработването на проекти на нормативни актове министърът се подпомага от заместник-министри.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи
  • Заместник-министрите подпомагат министъра и при изпълнението на неговите правомощия като ръководител на дипломатическата служба.
   Акт: Устройствен правилник на М-во на външните работи