Министър на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи

 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
  • Чл. 33. Министърът на вътрешните работи:
   1. представлява МВР;
   2. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, граничния контрол, регулирането на миграционните процеси, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейностите и контролиране на изпълнението им;
   3. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР;
   4. осъществява международното сътрудничество;
   5. създава и закрива звена извън тези, създадени със закона;
   6. предлага проекта на бюджет на МВР;
   7. разпределя и управлява финансовите и материалните ресурси;
   8. управлява човешките ресурси;
   9. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
   Акт: Закон за министерството на вътрешните работи

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Красимир Ципов

  Заместник-министър Милко Бернер

  Заместник-министър Стефан Балабанов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 14
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 14
  • По трудово правоотношение: 14

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Чл. 34. (1) При осъществяване на своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и главен секретар на МВР.
   (2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него с писмена заповед заместник-министър.
   (3) При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Отбрана и сигурност

Заместници

 • Заместник-министър
  Красимир Ципов
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър
  Милко Бернер
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър
  Стефан Балабанов
  • Чл. 35. (1) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
   (2) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.
   Акт: Закон за министерството на вътрешните работи