Министър на образованието и науката

Министерство на образованието и науката

 • Министър на образованието и науката
  Красимир Георгиев Вълчев
  • провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • провежда държавната политика в областта на образованието и науката в съответствие с общоевропейската политика;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • провежда държавната инвестиционна политика в областта на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • подготвя проекти на международни договори и спогодби и осигурява изпълнението на международните договорености в областта на образованието и науката, по които Република България е страна;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • представлява Република България в международните организации за образование и наука;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за образование и наука;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • ръководи и координира разработването на модели за управление, структура, контрол и ресурсно осигуряване в областта на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на средното и висшето образование и програми за квалификация и преквалификация;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал съобразно тенденциите в развитието на науката в страната и в чужбина;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • ръководи, организира и координира програми и проекти в областта на образованието и науката, финансирани от международни и чуждестранни организации и финансови институции;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • ръководи и координира управлението на държавната собственост и развитието на материално-техническата база за системите на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • координира изпълнението на социалната политика по въпросите на трудовата заетост, равнището на доходите в областта на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • ръководи, организира и контролира кадровото и административното осигуряване на системите на образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • ръководи, организира и координира въвеждането и функционирането на информационните технологии в образованието и науката;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на министерството на образованието и науката
  • осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът утвърждава:
   1. длъжностното разписание на министерството;
   2. бюджета на министерството, разпределен по организационни и административни структури.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът контролира и организира дейността по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация в рамките на министерството.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът ръководи, координира и контролира политиката в областта на образованието и науката, свързана с разработване и участие в програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, и ръководи дейността за провеждане на сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала съобразно отрасловата му компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът е възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • Министърът ръководи дейностите по защита при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плана за защита при бедствия и на плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката
  • В изпълнение на своите правомощия министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието, младежта и науката

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Деница Евгениева Сачева-Атанасова

  Заместник-министър Иван Томов Димов

  Заместник-министър Петър Николаев Николов

  Заместник-министър Таня Кирилова Методиева-Михайлова

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 11
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 11

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
  • За изпълнението на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност.
  • Политическият кабинет има съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, в изпълнение на които:
   1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;
   2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката в образованието, младежта и науката;
   3. осъществява връзките на министъра с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Култура и образование
  • Наука и технологии

Заместници

 • Заместник-министър
  Деница Евгениева Сачева-Атанасова
  • подпомага министъра при изпълнението на правомощията му в осъществяването на политическата програма на правителството и осигуряват изпълнението на конкретните задачи в рамките на своята компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Заместник-министър
  Иван Томов Димов
  • подпомага министъра при изпълнението на правомощията му в осъществяването на политическата програма на правителството и осигуряват изпълнението на конкретните задачи в рамките на своята компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Заместник-министър
  Петър Николаев Николов
  • подпомага министъра при изпълнението на правомощията му в осъществяването на политическата програма на правителството и осигуряват изпълнението на конкретните задачи в рамките на своята компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Заместник-министър
  Таня Кирилова Методиева-Михайлова
  • подпомага министъра при изпълнението на правомощията му в осъществяването на политическата програма на правителството и осигуряват изпълнението на конкретните задачи в рамките на своята компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката