Министър на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите

 • Министър на околната среда и водите
  Нено Ненов Димов
  • ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на Конституцията и законите, като:
   . разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;


   2. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Националната система за мониторинг на околната среда;


   3. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;


   4. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на околната среда;


   5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;


   6. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:


   а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;


   б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);


   в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;


   г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;


   д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;


   7. ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда;


   8. организира и координира дейностите по финансовия инструмент на Европейската комисия за околна среда (LIFE+).


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът ръководи, координира и контролира разработването и провеждането на държавната политика в областта на опазването на околната среда, опазването и използването на водите.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът ръководи и представлява Министерството на околната среда и водите.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството.

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
  • Министърът утвърждава:


   1. длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;


   2. разпределения по организационни и административни структури бюджет на министерството.


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Атанаска Димитрова Николова

  Заместник-министър Красимир Василев Живков

  Заместник-министър Николай Петров Кънчев

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 9
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 1
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 1

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:


   1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;


   2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите;


   3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;


   4. осъществява връзките на министъра с обществеността.


Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Атанаска Димитрова Николова
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции:
   1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;


   2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите;


   3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;


   4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
 • Заместник-министър
  Красимир Василев Живков
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите
 • Заместник-министър
  Николай Петров Кънчев
  • Има съвещателни, информационни и аналитични функции: 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения; 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката за околната среда и водите; 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри; 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите