Министър на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Николай Нанков Нанков
  • Провежда държавната политика за регионално развитие и европейско териториално сътрудничество. Организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, на управляващия орган оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, 2007 - 2013 г. (България и Македония, България и Сърбия, България и Турция), оперативните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, 2014 - 2020 г. (България и Македония, България и Сърбия, България и Турция).
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по устройство на територията. Осъществява функции по одобряване на общи и подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по отношение на дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места и геозащита.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитие и укрепване на местното самоуправление, децентрализация на държавното управление.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по реализирането на проекти/програми, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява държавната политика в областта на концесиите в съответствие с действащата нормативна уредба.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Представлява държавата по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, и/или упълномощава за това областните управители
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Осъществява функции на Национален координатор във връзка с изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Представлява Република България в международните организации в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Валентин Илиев Йовев

  Заместник-министър Деница Пламенова Николова

  Заместник-министър Малина Валентинова Крумова

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 15
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 10
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 15

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
  • Осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
  • Отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността.
  • Организира и осъществява връзките на министъра с обществеността

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-министър
  Валентин Илиев Йовев
  • Изпълняван функциите за координация, наблюдени и контрол на следните административни структури към министъра на регионалното развитие и благоустройството и на административни звена в МРРБ:
   Агенцията по геодезия, картография и кадастър
   Дирекцията за национален строителен контрол
   дирекция "Устройство на територията и административно-териториално устройство"
   дирекция "Геозащита и благоустройствени дейности"
   Акт: Заповед № РД-02-14-737/04.09.2017 г. на министъра на региналното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър
  Деница Пламенова Николова
  • Функции по координиране на:
   дейностите по въпросите на Европейския съюз;
   дейностите по изпълнението на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
   дейностите във връзка с реализирането на регионалната политика;
   дейностите във връзка с работата на Съвета по децентрализация на държавното управление;
   дейностите във връзка с председателството на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството;
   дейностите във връзка с реализирането на регионалната политика за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната.
   Акт: Заповед № РД-02-14-370/15.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
  • Изпълнява функции за координация, наблюдение и контрол на дейността на следните административни звена в МРРБ:
   главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
   дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
   дирекция "Държавна собственост"
   Акт: Заповед № РД-02-14-738/04.09.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
 • Заместник-министър
  Малина Валентинова Крумова
  • Изпълнява функции за координация, наблюдение и контрол на дейността на следните административно звена в МРРБ:
   дирекция "Търговски дружества и концесии"
   дирекция "Водоснабдяване и канализация"
   дирекция "Жилищна политика"
   дирекция "Технически правила и норми"
   Акт: Заповед № РД-02-14-736/04.09.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството