Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Росен Димитров Желязков
  • Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 1. провежда държавната политика в областта на транспорта;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 2. провежда държавната политика за развитието на пътната инфраструктура съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 3. провежда държавната политика в областта на информационните технологии и електронните съобщения с цел развитие на информационното общество;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 5. провежда държавната политика в областта на пощенските услуги;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 6. провежда държавната инвестиционна политика в транспорта, информационните технологии и съобщенията;;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 7. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна, в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията и електронното управление и осигурява изпълнението на международните договори в тези области;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 8. организира и ръководи подготовката на сектори транспорт и съобщения за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер, бедствия и заплахи, свързани с националната сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 9. представлява Република България в международните организации по транспорт, в международните организации в областта на електронните съобщения и информационното общество, във Всемирния пощенски съюз, като и в европейските и регионалните организации и структури на органите на управление на пощенските услуги;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 10. контролира дейността на лицата, получили документи - лицензи, разрешения, сертификати и др., издадени от него или от оправомощени от него длъжностни лица;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 11. Министърът упражнява своите правомощия в областта на транспорта, като разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 12. поддържа и развива международните инициативи, сключва международни договори за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки, сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни коридори;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 13. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и контролира спазването им;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 14. организира и контролира технически разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти; произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища; произшествия и инциденти в железопътния транспорт; поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 15. организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на пътници и товари и на документите, свързани с превоза;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 16. определя:
   - документите за превоз;
   - условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията на тяхната конструкция;
   - изискванията, на които трябва да отговарят водачите;


   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 17. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или търпящи бедствие хора, плавателни съдове или въздухоплавателни средства в района за търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 18. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната подвижна радиослужба, въздушната подвижна спътникова радиослужба, Световната морска система за бедствия и безопасност на морската подвижна радиослужба и морската подвижна спътникова радиослужба, на радиооператори на радиостанции на плавателни съдове по вътрешни водни пътища;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 19. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна - спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация - спътникова, морска подвижна, морска подвижна - спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация - спътникова;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 20. Министърът упражнява своите правомощия в областта на информационните технологии и съобщенията, като разработва и внася за приемане от Министерския съвет политика и стратегии в областта на електронните съобщения и в областта на информационното общество;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 22. представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и информационното общество;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 23. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на информационните технологии и съобщенията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 24. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за транспорт, информационни технологии и съобщения;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 25. утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 26. издава и пуска в употреба пощенски марки;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 28. Минисърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 29. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или оправомощава за това друго длъжностно лице;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 30. Министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества с държавно участие в капитала от транспорта и съобщенията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 31. Министърът изпълнява държавната политика за концесии в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като осъществява правомощията на концедент и останалите действия по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 32. Министърът възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 33. Министърът ръководи лечебните заведения към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 34. Министърът ръководи, контролира и организира дейността по Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в рамките на министерството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 35. Министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 36. съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството предлага на Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението й;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 37. издава документи за правоспособност, за техническа годност и национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта на транспорта и контролира изпълнението на задълженията, свързани с тях;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 38. съдейства за международното представителство на транспортните организации и за участието им в международния транспортен пазар;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 39. контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства от фондове и банкови институции с държавна гаранция;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 40. разработва и внася за приемане от Министерския съвет секторната пощенска политика;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 41.осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на управлението на електронните съобщения и информационното общество, свързани с членството й в Европейския съюз и в международни организации;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 43. В областта на правното регулиране министърът издава нормативни актове, внася за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове, регулиращи транспорта, информационните технологии и съобщенията, участва със свои представители в работните групи по хармонизиране законодателството на страната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 44. Министърът участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството за пълноправно членство на Република България в Европейския съюз, участва в определянето и провеждането на политиката за участие в Кохезионния фонд и в Структурните фондове на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз и осъществява двустранното сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, участва в провеждането на политиката за присъединяване към организации за колективна сигурност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 45. Министърът утвърждава:
   - длъжностното и поименното щатно разписание на министерството;
   - разпределения по организационни звена бюджет на министерството;

   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 46. Министърът осъществява други правомощия, възложени му със закон или с постановление на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Ангел Попов

  Заместник-министър Велик Занчев

  Заместник-министър Димитър Геновски

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 4
  • По служебно правоотношение: 1
  • По трудово правоотношение: 9

  Незаети длъжности
  • Общо: 4
  • По служебно правоотношение: 1
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • 1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на решения;
  • Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
  • 2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката в транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции, в изпълнение на които:
  • 3. обменя информация с политическите кабинети на другите министри;
  • 4. осъществява връзките на министъра с обществеността.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Транспорт и пътувания

Заместници

 • Заместник-министър
  Ангел Попов
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Заместник-министър
  Велик Занчев
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Заместник-министър
  Димитър Геновски
  • Подпомага министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при изпълнението на правомощията му в рамките на своята компетентност.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията